Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtnemer: Jade Stultjens van Flow Wandelcoaching, gevestigd te Weert.
opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan (mondeling of schriftelijk), voor het verrichten van coaching. Dit kan de cliënt zelf zijn, een werkgever of een andere opdrachtgever.
cliënt: degene die deelneemt aan coaching-, advies-, trainings-, of begeleidingstraject.
diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder advies, training, coaching en andere vormen van begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het
overige van kracht.

ARTIKEL 3. OFFERTES

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.


ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden uitvoert.
2. Partijen beogen nadrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
3. De opdrachtnemer deelt haar werkzaamheden zelfstandig in en is bij de uitvoering van het werk geheel zelfstandig. Zij verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever.
4. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan
de opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 5. CONTRACTDUUR. UITVOERINGSTERMIJN
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


ARTIKEL 6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


ARTIKEL 7. VERTROUWELIJKHEID
1. Opdrachtnemer zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het
kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of opdrachtnemer daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.
2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde
personen of voor de samenleving, behoudt de opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen.
4. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever / cliënt geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.


ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van
intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


ARTIKEL 9. BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar
betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


ARTIKEL 10. INCASSOKOSTEN
1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.


ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van
haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. Opdrachtnemer verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
2. Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele
aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het eventueel leveren van een
vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een
overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet
of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.
4. Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om een arts te raadplegen. Coaching kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen en is dan ook niet bedoeld als vervanging van reguliere behandelingen.
5. Indien de opdrachtgever onder behandeling is of is geweest bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, of medicijnen voor de geestelijke gesteldheid gebruikt, dient opdrachtnemer daarvan bij het aanvragen van de coaching in kennis te worden gesteld.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die, al dan niet in overleg met opdrachtnemer, door opdrachtgever zijn genomen. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van het coachingstraject als de periode daarna.
7. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.


ARTIKEL 12. ANNULERING/ BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een advies-, trainings-, begeleiding- of coaching traject te annuleren of te weigeren dan wel de opdrachtgever/cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht tot een advies-, trainings-, begeleiding- of coaching traject schriftelijk te annuleren.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een coachings,- advies-, training- of begeleidingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van het betreffende advies-, trainings-, begeleiding- of coaching traject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van een advies-, trainings-, begeleiding- of coaching traject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever/cliënt na aanvang van een coachings,- advies-, training- of begeleidingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever/cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


ARTIKEL 13. PERSOONSGEGEVENS
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.


ARTIKEL 14. GESCHILLENBESLECHTING
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.