Privacybeleid

Wie zijn

Privacyverklaring
Flow Wandelcoaching, gevestigd te Molenveldstraat 37, 6001 HH, Weert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
https://www.flowwandelcoaching.nl
Molenveldstraat 37
6001 HH Weert
Jade Stultjens is de Functionaris Gegevensbescherming van Flow Wandelcoaching
Zij is te bereiken via info@flowwandelcoaching.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Flow Wandelcoaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
  op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
  16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
  worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
  minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flowwandelcoaching.nl, dan
  verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
  verwerken
  Flow Wandelcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling, op grondslag van het kunnen uitvoeren van
  de overeenkomst.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, op grondslag van jouw
  toestemming en een gerechtvaardigd belang.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
  te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te
  verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw
  voorkeuren, op grondslag van een gerechtvaardigd belang.
  Flow Wandelcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Flow Wandelcoaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
  is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
  Bij het aangaan van een coachingstraject:
  Wij verwerken en bewaren jouw gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van
  de overeenkomst voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Deze gegevens
  verwerken wij vanaf het eerste moment van contact, andere gegevens pas bij het
  tekenen van de opdrachtbevestiging of het afronden van de betaling.
  Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief:
  Wij verwerken voor- en achternaam en e-mailadres vanaf het moment van
  inschrijven voor zolang jouw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen geldt.
  Bij uitschrijven worden je gegevens direct verwijderd. In iedere nieuwsbrief heb je
  de mogelijkheid om je uit te schrijven.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Flow Wandelcoaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze
  uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
  overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
  bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
  vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Flow Wandelcoaching blijft
  verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Flow Wandelcoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies en
  analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
  tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
  jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
  noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
  Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
  jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
  geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
  opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
  verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
  jouw persoonsgegevens door Flow Wandelcoaching en heb je het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
  indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
  computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
  sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
  je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
  de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
  info@flowwandelcoaching.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
  jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
  deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
  onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
  Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
  vier weken, op jouw verzoek .
  Flow Wandelcoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
  een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgege
  vens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Flow Wandelcoaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij
  het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
  zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flowwandelcoaching.nl